Czynności notarialne

kancelaria notarialna poznań
Uprawnienia notariusza są ściśle określone. Wynikają wprost z ustawy Prawo o notariacie i są uniwersalne - dla wszystkich prawników tej specjalności.

Jak wynika z zapisów ustawy, notariusz wykonuje następujące czynności:

- sporządza akty notarialne,
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
- doręcza oświadczenia,
- spisuje protokoły,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Obowiązkiem notariusza jest dochowanie najwyższej staranności przy sporządzaniu dokumentów, dbałość o zachowanie praw stron i dochowanie przepisów prawa.

Notariusz dba o to, by dokumenty były sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (wynikających np. z nieznajomości przepisów prawa) kancelaria notarialna ma obowiązek udzielić klientom szczegółowych wyjaśnień.

Wszelkie działania notariusza są objęte ścisłą tajemnicą. Okoliczności spraw nie mogą być przez niego ujawnione również po zaprzestaniu pełnienia funkcji notariusza.

Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.